Missió i valors

Missió

Què fem?

Clínica de Ponent és un centre hospitalari de titularitat privada. La nostra missió és prestar serveis sanitaris confortables, accessibles i eficaços per millorar l’estat de salut i la qualitat de vida de la població de la província de Lleida així com de la resta de poblacions pròximes de la Franja de Ponent. Per a aconseguir-ho desenvolupem la nostra tasca totalment enfocada al client, buscant sempre la plena satisfacció del mateix.

Visió

Per a qui ho fem?

La Clínica de Ponent dirigeix la seva activitat a satisfer les necessitats i expectatives dels ciutadans en qualsevol dels seus àmbits assistencials (hospitalari, ambulatori programat i urgent, domiciliari,…) millorant la qualitat de la prestació del serveis i la satisfacció del client. Com a centre de titularitat privada Clínica de Ponent treballa per agrupar sinergies amb altres centres privats de la ciutat i al hora posicionar-nos, com a proveïdor complementari de primer ordre dins el sistema sanitari públic.

Valors

Servei a l'usuari

El ciutadà es l’eix central de la nostra activitat i en la prestació del servei tenim en compte:  

  • L’agilitat en l’atenció, minimitzant els temps d’espera
  • Prestar el serveis sanitaris, potenciant allò que faci mes còmoda i agradable (confort, respecte, amabilitat, tracte humà) la seva estada al hospital
  • Apropar l’oferta assistencial a la població i a les seves necessitats canviants, per tal de donar una resposta vàlida a les seves expectatives.
Competència professional

Clínica de Ponent vetlla per garantir un bon nivell de coneixements dels seus treballadors, treballant per l’actualització permanent mitjançant la formació continuada, i reconeixent l’esforç individual i d’equip com a eina per millorar el servei.

Innovació tecnològica / Flexibilitat

Per tal de garantir una atenció de qualitat i competitiva es necessària una adaptació constant als canvis socials, tècnics, científics….

Ética organitzacional / Respecte a les persones

Aquest es un principi que regeix qualsevol relació entre els professionals i els pacients, o dels professionals entre ells, i que es concreta en una relació de respecte absolut a la dignitat i a la intimitat de les persones. Aquesta actitud també presideix la relació amb els proveïdors o finançadors del centre.

Eficiència

En tant que centre privat hi ha un compromís per l’eficiència en l’ús dels recursos i en la seva utilització òptima, per garantir la sostenibilitat empresarial, tot assegurant una absoluta qualitat assistencial.

Compromís

Els diferents professionals estan compromesos amb la missió visió i valors del centre, els comparteixen i assumeixen el repte d’aplicar-los a tota la seva activitat, de manera competent, a fi d’oferir el millor servei assistencial possible.